Politika kvality

Vízia

Zariadenie je zriadené Banskobystrickým samosprávnym krajom ako:

 • zariadenie pre seniorov – poskytovanie sociálnych služieb fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby celoročnou formou pobytu.
 • domov sociálnych služieb – poskytovanie sociálnych služieb zdravotne poskytnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu.

Poskytovanie sociálnych služieb prijímateľom s cieľom vytvorenia humanizačných vzťahov pri neustálej modernizácii zariadenia ZSS Hriňovčan.

Vrcholový manažment zariadenia sa zaväzuje splniť a plniť všetky aplikovateľné požiadavky normy ISO 9001:2015. Vedenie si ďalej uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb so zameraním na identifikáciu možných rizík a príležitostí.

Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledovné zásady politiky kvality.

 • – Systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja DD a DSS.
 • – Cieľavedome vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnej služby a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné.
 • – Poznať individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby a tie osobným prístupom riešiť. Na poznaní potrieb sa zúčastňujú všetci zamestnanci ZSS Hriňovčan.
 • – Neustále monitorovať spokojnosť prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov a komunity s poskytovaním sociálnej starostlivosti so zameraním na zaopatrenie, stravovanie, ubytovanie a sociálno – zdravotnú starostlivosť.
 • – V diagnostických a rehabilitačných procesoch neustále zabezpečovať bezpečnosť prijímateľa.
 • – Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu sociálnych služieb musia byť vykonávané kompetentným a kvalifikovaným personálom. Neustále a plánovane zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov.
 • – Riadiť sa platnými záväznými požiadavkami zainteresovaných strán, rešpektovať a ochraňovať základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnej služby.
 • – Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia.
 • – Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality.
 • – Prijímať opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí a vyhodnocovať ich.

V Hriňovej, dňa: 04.01.2023

                                                                      PaedDr. Mária Matúšková

                                                                           riaditeľka ZSS Hriňovčan